GKLH – Grundkurs i Läkemedelshantering-Nivå 2
FAQ-sida

(Ni som har C15, läs igenom föreskrifterna D9 och D8 noggrannt för att se om ni behöver denna kurs)

Kursplanen är godkänd av Jordbruksverket och uppfyller kraven för Djurvårdare på Nivå 2 enligt föreskrifterna i  D8 och D9.
Grundkurs i läkemedelshantering ger den som arbetar/skall arbeta möjlighet att injicera subcutant och intramuskulärt som uppföljande behandling, det vill säga efter att en veterinär har undersökt djuret. Utan grundkurs i läkemedelshantering kan djurvårdaren inte injicera över huvud taget.

Under kursen behandlas de teoretiska avsnitten som ingår för att erhålla kunskapsbevis, som måste innehas, för att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal.

Målgrupp 1:
Kursen vänder sig till anställda vid företag inom sällskapsdjurssjukvården, som kan styrka att de har arbetat i minst tre år (heltidstjänstgöring) som djurvårdare med arbetsuppgifter inom djursjukvård.
För denna målgrupp behövs ej genomgång av de praktiska momenten.
Intygen på tjänstgöringstiden skall vara styrkta av ansvarig veterinär eller utbildningsansvarig på respektive arbetsplats och bifogas beställningen av kunskapsprovet.

Målgrupp 2:
Kursen vänder sig till anställda vid företag inom sällskapsdjurssjukvården som djurvårdare med arbetsuppgifter inom djursjukvård som ej uppfyller kravet på tre års heltidstjänstgöring.
De praktiska momenten delegeras till klinikansvarig veterinär alternativt djursjukskötare med lång erfarenhet att undervisa i och skriftligen intyga (enligt bilaga, praktiska moment) att vederbörande elev har erhållit goda kunskaper i de praktiska momenten.
Praktiska momenten kan göras efter teoridagen, men innan kunskapsprovet görs.

Kursinnehåll:

Kursen ska ge deltagarna kunskaper inom följande områden:

  1. Läkemedelshantering, innefattande följande moment: a) hur olika preparat ska hanteras, (SJVFS 2017:22) b) skillnaden mellan olika beredningar av samma preparat,  c) vikten av datummärkning, d) korrekt hantering för att förhindra smittspridning och kontamination,  e) förvaring av obrutna respektive öppnade förpackningar, f) hantering av läkemedelsavfall.
  2. Anatomi för aktuellt djurslag med fokus på de delar som behövs för att kunna ge intramuskulära och subcutana injektioner. Utbildningar som hålls före den 31 december 2023 ska dessutom innehålla anatomi med fokus på intravenösa injektioner.
  3. Grundläggande farmakologi, läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat.
  4. Hantering av djur på ett säkert sätt.
  5. Vårdhygien vid injektioner samt svensk antibiotikapolicy.
  6. Svensk författningskunskap innefattande den lagstiftning som reglerar arbete inom djurens hälso- och sjukvård, inklusive straffbestämmelser.

Kurslängd
Kurslitteratur i form av ett kompendium skickas ut i god tid före kursstart för att möjliggöra inläsning (beräknad tid 5-7 timmar).
För målgrupp 2 gäller också att de praktiska momenten är genomgångna och intränade (ca 5 timmar)
Kursdagen omfattas av 8 timmars teori i form av föreläsningar, grupparbeten samt enskilda övningar. (lära sig hitta i FASS, lägesbeskrivning på aktuellt djurslag, ge exempel på medicinering, hantering före, under och efter medicingiva m.m.)

Examination
Examinationen sker skriftligt på deltagarens arbetsplats 1-2 veckor efter genomgången kurs. Skrivningstiden är 90 minuter.
Intyget Praktiska moment skall vara klart och bifogas lappen Beställning av provet när det skickas till kansliet.
Frågorna är utformade som påståenden varav man väljer ett eller flera. 70% rätt krävs för att bli godkänd (G).
Examinationen arkiveras på VeTA-bolagets kansli.

Intyg
Kursintyg utfärdas av VeTA-bolaget efter godkänt kunskapsprov och skickas till arbetsplatsen.

Uppdatering på arbetsplatsen
Det är alltid tillhandahållande veterinär som ansvarar för uppdatering av nya läkemedel, dess hantering samt nya behandlingsmetoder.

 

Praktiska moment

Kursdeltagare skall, för de djurslag/grupper av djurutbildningen
avser, självständigt kunna utföra:

Peroralt ge tabletter, pasta och flytande mediciner*

Applicera utvärtes mediciner*

Applicera ögondroppar och ögonsalva i konjunktivalsäcken*

Ge subkutan och intramuskulär injektion*

Ta blodprov

Koppla i och ur dropp i en redan befintlig permanentkanyl inklusive kontroll av kanylen samt beräkna dropphastigheten för intravenös infusion

Kursdeltagare som går kursen före 31 december 2023 skall också kunna utföra:

Ge intravenös injektion*

Lägga permanentkanyl

Kursdeltagare skall, för de djurslag/grupper av djurutbildningen
avser, självständigt kunna muntligt redogöra för:

Hygienaspekter före, under och efter injektion

Kontroll för att undvika accidentell injektion i blodkärl (ven och artär)

Lämpliga injektionsplatser för djurslaget ifråga

Tecken på och åtgärder vid inflammatorisk reaktion till följd av tidigare medicinering/injektion

På hund och katt ska kursdeltagaren även kunna:

Applicera örondroppar.

Visa hur man i praktiken ger lavemang rektalt, veta hur man öppnar och förbereder tuben innan samt hur/var man placerar den. Man behöver däremot inte ge lavemanget till hunden.

Subkutan infusion*

*Aktiva substanser behöver inte användas vid utförandet och färdighetsträning sker med fördel på attrapper i befintlig verksamhet

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha förvärvat följande kunskaper:

  1. Ta blodprov.
  2. Administrera läkemedel peroralt, rektalt, intramuskulärt och subcutant samt injektioner av läkemedelsimplantat subcutant. Utbildningar som hålls före den 31 december 2023 ska dessutom innehålla administrering av läkemedel intravenöst.
  3. Koppla i och ur dropp i en redan befintlig permanentkanyl inklusive kontroll av att kanylen ligger rätt. Beräkna dropphastighet för intravenös infusion.

 

Djur och övrigt övningsmaterial

Den praktiska delen av utbildningen kan helt eller delvis utföras som arbetsplatsförlagd färdighetsträning under direkt handledning och närvaro av veterinär eller djursjukskötare.

Djur eller modeller av djur ska användas för färdighetsträning. När det gäller träning av injektionsteknik ska olika former av övningsmodeller helst användas. Utrustning som används för hantering av djur samt andra tillbehör ska finnas att tillgå för demonstration och övning. (SJVFS 2017:16).

Top