299497935382025

Välkommen till Vetadagarna 6 - 7 MAJ 2023 i Karlstad

Temat i år är ”Kunskap, Gemenskap & Glädje”, som innebär två dagar med spännande och intressanta föreläsare. Flera kurser med specialist godkännande (ansökan pågår) och bredare utbud.

Banketten gästas av Maria Möller samtidigt som vi avnjuter 3 rätter middag tillsammans med kollegor från hela landet.

Som vanligt kan du som deltagare vinna fina priser när du deltar i tipspromenad som vi genomför tillsammans med utställarna. Glöm inte att rösta på ”Bästa monter”.

Vill du gå en annan kurs som riktar sig mot en annan yrkeskategori än din egen? Inga problem – du kan anmäla dig till valfritt program, se nedan.

KURSER & FÖRELÄSNINGAR​

MÅLGRUPP
Kursen för dig som möter kunder i din vardag i re-ceptionen, telefonen, som veterinär, sköterska eller som administrativ personal.

INNEHÅLL
Skapa stärkta kundmöten och bättre arbetsmiljö.

Lördag och Söndag fm Föreläsare: Angelica Frithiof

 • Verktyg för att hantera svåra situationer, besvärliga beteenden och utmanande dilemman.
 • Exempelvis att möta människor i stress eller kris, att lugna laddade situationer, att mötaoch hantera negativa beteenden eller ilska etc.
 • Personcentrerad samtalsmetodik
 • Kreativitet i det dagliga arbetet
 • Bemötande mellan kollegor – konstruktiva verktyg för en god arbetsmiljö
 • Omvärldsanalys – hur påverkas vi av rådande samhällsklimat?
 • Etisk analys i vardagen – hur vi på ett enkelt sätt och med checklista kan förbättra våra dialoger omkring de dilemman som vi upplever i det dagliga arbetet


INNEHÅLL

Att hantera besvärliga människor.

Söndag em Föreläsare: Lars Jo Larsson

Attityder och värderingar

 • Vad är det som gör att en människa uppfattas som besvärlig vad ligger bakom?
 • Så skapas en rättshaverist


Öka din professionalitet i mötet med det besvärliga

 • Sätt gränser för dig själv och andra – metoder att behålla kommandot vid obehag eller hot
 • Agera hellre än reagera
 • Så hanterar du din egen frustration och irritation

Effektiv kommunikation med rättshaverister och besvärliga personer

 • Affektteori och låg-affektivt bemötande – vad säger modern forskning?
 • Olika personlighetstyper, vi är alla unika och olika, men förutsägbart olika


Vi är varandras arbetsmiljö

 • Gemensamma attityder och förhållningssätt
 • Helt ok att vara som vi är om vi gör det vi ska

 

Pris per person: 11 500 kr exkl moms
Hämta och skriv ut programmet (PDF)

FÖRELÄSARE

Angelica Frithiof
Angelica har i drygt 20 år arbetat med att utbilda och inspirera människor till att förbättra sina möten och bemötande med andra. Hon har en stor erfarenhet att hjälpa human-vården med de bemötande i vanliga och stressade situationer.
Angelica håller sig uppdaterad från den senaste forskningen inom
mänsklig psykologi och samtals-metodik. Målet för henne är att med humor, provokationer och mycket värme få människor till att leva mer autentiskt, nyfiket och närvarande.

Lars J O Larsson
Lars hjälper företag och organisationer att slipa kommunikationen för att få fram sitt budskap mer begripligt och övertygande. Han har mångårig erfarenhet av arbete med retorik- och kommunikationsfrågor. Hans föreläsningar och utbildningar går hela vägen från att tala och skriva effektivare enligt retorikens ”regelbok”. Lars föreläser och utbildar även i af-färssvenska och myndighetssvenska och har bland annat skrivit Svenska
Handelskammarens ackreditering i affärssvenska.

MÅLGRUPP
BMA/laboratoriepersonal och laboratorieintresserade veterinärer.

INNEHÅLL
Det finns flera infektionssjukdomar hos hund och katt som kan påvisas genom hematologiska och cytologiska bedömningar.

Vissa av dessa infektioner förväntas bli vanligare i Sverige framöver p.g.a ökat resande, import av djur från utlandet och klimatförändringar.

I vissa fall kan infektioner orsaka sepsis och kursen kommer även att inkludera föreläsningar om detta livshotande tillstånd.

I denna kurs kommer föreläsningar varvas med spännande fallpresentationer där olika infektioner diskuteras.

Pris per person: 14 500 kr exkl moms

Hämta programmet som PDF (om du vill skriva ut)

Anna Hillström, leg vet, Dipl ECVCP, PhD
Anna tog sin veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2005. Hon har vidareutbildat sig inom klinisk laboratoriediagnostik och är sedan 2011 europeisk specialist i ämnet. Anna är anställd vid Klinisk kemiska laboratoriet, Universitetsdjursjukhuset, SLU.

Helena Pettersson, leg. vet., Dipl ECVCP
Veterinärexamen 2003. Började på SVA patologen 2010 efter några år som i huvudsak smådjursveterinär på olika kliniker och djursjukhus. Påbörjade en residency i klinisk patologi på klinisk kemiska laboratoriet 2017 och blev färdig diplomate hösten 2022. Arbetar sedan januari 2023 på Evidensia Södra djursjukhuset

Harold Tvedten, leg vet, Dipl ACVP och ECVCP, PhD.
Harold tog sin veterinärexamen (DVM) vid Michigan State University (MSU) 1971 och PhD 1975. Han jobbade vid Clinical Pathology Laboratory på MSU 1975-2000 och har varit anställd vid Klinisk kemiska laboratoriet, Universitets-djursjukhuset, SLU, sedan 2000.

MÅLGRUPP

NB-lärare, Djurvårdare, leg. Dss som vill lära sig mer om olika sjukdomar hos hund och katt, orsaker, symptom och ev. behandlingar. Även Farmakologiska grunder om hur olika läkemedel verkar i djurets kropp.

INNEHÅLL

Sjukdomslära:
Sjukdomstillstånd i olika organsystem, frakturer, sårskador och trauman. Inflammationer och immunförsvar. Infektioner och olika infektionstyper.

Farmakologi:
Farmakodynamik, hur olika läkemedel verkar på kroppen med bakgrund i hur de påverkar receptorer, jonkanaler och enzymsystem. Variationer mellan olika djurslag och individer kommer också beröras.

Farmakokinetik:
Övergripande principer för absorption, distribution, metabolism och eliminering av läkemedel samt farmakokinetikens betydelse tillsammans med farmakodynamiken för att be-stämma terapeutisk bredd, dos, dosintervall, effektduration, biverkningar och interaktioner.

Pris per person: 8 900 kr exkl moms

Hämta programmet som PDF (om du vill skriva ut)

Hanna Tolge
Leg Veterinär, Leg Läkare
Veterinärexamen 2001. Specialområden; kirurgi, diagnostic imaging och AI kompetens på häst. Arbetar som narkosläkare inom Region Västra Götaland.

Carl Ekstrand
Legitimerad veterinär och docent
Carl Ekstrand arbetar idag som Universitetslektor i klinisk veterinärmedicinsk farmakologi. Hans forskning är fokuserad på att genom både experimentella och kliniska studier hitta den bästa lämpliga dosen av ett läkemedel för en effektiv behandling med minsta möjliga biverkningsrisk.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som leg. Dss eller djurvårdare som jobbar med inneliggande patienter och som vill lära sig mer om hur man kan optimera vistelsen för på stationärsvårdsavdelningen.

INNEHÅLL
Dessa föreläsningar bygger på hur du som omsorgsperson kan på bästa sätt bemöta din patients behov.

Nutrition, hur vet du att patienten får i sig sitt behov?
Vilka metoder kan du använda vid tillförsel av näring och föda.

Mentalt mående: Minska stress och rädslor hos den inneliggande patienten. Föreläsningen innehåller teori om hur hundar och katter fungerar då det gäller rädslor, stress och smärta, kroppsspråk och hur man praktiskt kan gå tillväga för att samtidigt som gör deras tillvaro bättre, kunna ge bättre vård och i förlängningen även för att öka vår säkerhet.

Omvårdnad:
Den dagliga hanteringen, hur sköter vi våra patienter med tanke på deras behov, mentalstatus, vård, medicinering, sårvård, särskilda behov och allt med tanke på vårdhygien, rutiner och bestämmelser. er.

Pris per person: 11 500 kr exkl moms

Hämta programmet som PDF (om du vill skriva ut)

Janet Brandin
Veterinary Business ManagerPurina PetCare.
Anställd hos Purina PetCare sedan 2020 som Veterinary Advisor och sedan December 2022 som Veterinary Business Manager. Innan Purina jobbade Janet i 17 år på Hill´s Pet Nutrition på likande position. Janet har 25 års erfarenhet av djursjukvård på Regiondjursjuk-huset Helsingborg/ Evidensia Specialist djursjukhus Helsingborg- Smådjurskliniken . Janet har mångårig erfarenhet som föreläsare och har föreläst inom nutrition vid veterinära kostrådgivarskolor, för veterinär och djursjuk-skötarstudenter, samt vid olika symposier och kongresser i Sverige, norden och Europa.

Leg. Djursjukskötare Jenny Marek
Har jobbat inom djursjukvård sedan 1991, Examen Djursjukvårdarprogrammet SLU -05 Vidareutbildat sig inom etologi och inlärning och är certifierad ELIT Fear Free sköterska. Arbetar som lärare på SLU i ämnena katt-beteende, hund på klinik och beteende-utredningar på klinik för djurvårdarelever och håller även återkommande utbildningar för div djurgymnasier. Driver företaget Attityd Hundkunskap samt företagen Nosvis parallellt med arbete på klinik.

Leg. Djursjukskötare Pia Quillberg
Examen djursjukskötarprogrammet SLU 1995, har jobbat på Blå stjärnan sedan dess med korta avsteg på andra kliniker. Jobbar som nattsköterska på vårdavdelningen sedan 2015. Parallellt med jobbet på Blå Stjärnan så driver Pia sitt företag Pias Hundkommunikation där hon är instruktör och problemhundskonsult.

Målgrupp

Leg. Veterinärer och leg. DSS med anestesivana och ett intresse för exotic.

Anestesi på exotics – kul eller katastrof?!

En fördjupad anestesikurs inom djurgruppen exotic med ASA 2 och uppåt. Kursen betonar vikten av göra en så korrekt ASA kategorisering som möjlig och vilket eller vilka anestesiprotokoll som bör följas beroende på djurslag.

Under dessa två dagar går vi igenom hur du kan på bästa sätt ta hand om och söva dessa känsliga patienter. ASA kategorisering på exotic skiljer sig mot hund och katt, främst eftersom djurgruppen exotic är duktiga på att dölja sin sjukdom eller skada, det innebär att patienterna ligger ofta i en högre ASA kategori än vad som bedömts. Vi kommer att koncentrera oss på kanin, gnagare, iller och fågel som är dom vanligaste förekommande patienterna på kliniker och djursjukhus runt om i landet.

Dag ett ligger fokus på kaniner och gnagare som är de vanligaste exotic patienterna på kliniker och djursjukhus runt om i Sverige. Kaniner och gnagare är lättstressade och duktiga på att dölja sitt mående. Det innebär när djurägaren väl uppfattar en förändring hos sitt djur, kan djuret vara väldigt nedsatt. Deras förmåga att dölja sjukdom eller skador gör att rätt preanestetisk bedömning utförs är A och O, och ofta ligger dessa patienter i en högre ASA kategori än vad dom bedöms till.

Dag två ligger fokus på iller och fågel. Illrar är av naturen tåliga, pigga och framåt och döljer sitt mående vilket gör att dom kan vara väldigt sjuka innan djurägaren uppfattar en förändring. En iller på besök på kliniken kan vara svår att undersöka vilket gör att kunskapen att utföra en korrekt ASA kategorisering och välja bästa möjliga anestesiprotokoll är av stor vikt.

Fåglar skiljer sig kraftigt både anatomiskt och hanteringsmässigt gentemot mot andra djurslag, det innebär gör att undersökning och ASA kategorisering är svårt. Fåglar som uppsöker veterinär är vanligtvis i betydligt sämre skick än vad djurägaren själv upplever och även enkla ingrepp t.ex. slipning av näbb innebär ofta en patient med nedsatt allmäntillstånd.

Efter avslutad kurs har du som deltagare fått konkreta tips, anestesiprotokoll och rekommendationer på hur du tar hand om dessa patienter under hela anestesiperioden.

Pris per person: 12 500 kr exkl moms

Hämta programmet som PDF (om du vill skriva ut)

Cordelia Bracht, leg Veterinär Exotics och fåglar

Leg veterinär sedan 1998 från Norges veterinärhögskola, Oslo, Norge. Efter examen arbetade Cordelia som smådjursveterinär i Norge, både på egen klinik och som anställd. Cordelia har sedan 2004 vidareutbildat sig inom exotiska djurs veterinärmedicin genom kurser, konferenser och kongresser samt ESAVS kurs i odontologi.

Cordelia har stor klinisk erfarenhet av arbete med exotiska djur och hennes patienter har sedan 2005 varit ca 90% kaniner, gnagare, iller, reptiler, fåglar, exotiska akvariefiskar och evertebrater.

Cordelia flyttade till Skåne 2014 och har jobbat som konsultveterinär på Evidensia Malmö Djursjukhus och Fågel samt smådjurskliniken i Lomma AB. Cordelia jobbar endast med exotiska djur och fåglar.

Cordelia har flertalet publikationer inom ämnet exotic samt stor erfarenhet av föreläsningar både nationellt och internationellt. Cordelia har även hållit i flera praktiska ”hands on” kurser om kanin, gnagare, iller, reptiler och fåglar för Norges veterinärhögskola och olika organisationer.

allmän information

alla monterytor är fullbokade

Kongressen arrangeras av Vetabolaget som är helägt av branschorganisationen Vetaföreningen. Vårt mål är att ordna en alltigenom givande kongress med högklassiga och intressanta föreläsningar som riktar sig till all personal inom djursjukvården. Ett unikt tillfälle att nå ut till alla personalgrupper på kliniker/djursjukhus!

PROGRAM

FREDAG
Fredag kväll 19.00—21.00 Välkomst mottagning på Karlstad CCC

LÖRDAG & SÖNDAG
Kongress med 10 parallella program.
Bankett lördag kväll med underhållning och prisutdelning till Bästa Monter och Årets Guldugglor.

Banketten på lördag kväll gästas av Maria Möller samtidigt som vi avnjuter 3-rätters middag tillsammans med kollegor och samarbetspartners från hela landet. Fika serveras i utställningslokalerna i samtliga pauser
Se vårt kursutbud till nedan!

UTSTÄLLARYTAN NU FULLBOKAD!
Monteryta att välja bland
: (bredd x djup meter)

1 x 1 – ingen
2 x 1 – 7 st
2 x 2 – 5 st
3 x 1 – 3 st
3 x 2 – 10 st
3 x 3 – 3 st
4 x 1 – 4 st
4 x 2 – 9 st
4 x 3 – 2 st
5 x 1 – 1 st
5 x 2 – 4 st
6 x 1 – 1 st
6 x 2 – 1 st
7 x 1 – 1 st

Hämta fullständig information här i pdf

I anmälan kan du boka ditt boende – enkelrum eller om du anmäler fler, dubbelrum. Pris från 710 kr inkl moms del i dubbelrum.
Följande hotell kan bokas i anmälan (med reservation för fullbokning):

 • Clarion Collection Hotel Bilan
 • Clarion Collection Hotel Drott
 • Clarion Collection Hotel Plaza
 • Elite Stadshotellet
 • Scandic City
 • Scandic Winn


Pris från 710 kr inklusive moms, del i dubbelrum. 

Kurser anpassade för både elever och lärare!

Lördag och söndagsprogram.
Välj mellan att gå en eller bägge dagar.

Lärare kan även välja att gå följande kurser lördag – söndag

 • Omvårdnad av den onkologiska patienten
 • Stationärvård på patientens villkor
 • Sjukdomslära med farmakologi –smådjur


Ladda hem, läs och skriv ut detaljerad information!